GRAD BELI MANASTIR – ŽUPA SVETOG MARTINA

Gradnja crkve datira u 18. st. (1777. g.). Pripada tipu jednobrodnih crkava pravokutnog tlocrta, s narteksom, korom i pravokutnim svetištem. Pročelje crkve, bogatog je likovno – oblikovnog izraza kojem snažan akcenat daje zvonik. Fasada je ožbukana i finalno obrađena bojom u kombinaciji bijelog i rozog tonaliteta s naglašavanjem detalja arhitektonske plastike na objektu.

Župna crkva Svetog Martina biskupa u Belom Manastiru, ima barokno – klasicističke stilske oznake, karakteristične za proznu baroknu sakralnu arhitekturu ove regije. Lađa sa zvonikom u pročelju, valovita atika i bogatije obrađeno pročelje s polukružno završenim nišama predstavlja vrijedan spomenik sakralne arhitekture 18. st. Crkva je srušena 1993. g. i obnovljena kao sakralno memorijalni spomenik 1999. g.

Župna crkva Svetog Martina biskupa u Belom Manastiru, jedno je od značajnih sakralnih spomeničkih dobara Republike Hrvatske koja su pretrpjela najteža ratna oštećenja u ratnom periodu 1991-1995.

Položaj crkve okomit je na glavni prometni pravac Osijek – Mađarska granica (međunarodna cesta E73), tako da je crkva orijentirana u pravcu istok – zapad. Glavni pješački i kolni pristup crkvi je sa zapadne strane. S prednje, zapadne strane crkve lociran je plato za okupljanje vjernika, a s južne strane na istoj katastarskoj čestici nalazi se objekt župnoga ureda.

Odlukom Ministarstva kulture crkva je proglašena nacionalnim spomenikom.

Župnik: don Josip Kajić, SDB

Sjedište: Osječka 134, 31300 Beli Manastir

Telefon: +385 31 703 818

Lenta vremena